wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Z czego składa się twoje wynagrodzenie?

Wynagrodzenie to świadczenie majątkowe, które przysługuje za pracę w ramach stosunku pracy. Zależy ono od jego rodzaju, ilości i jakości. Wynagrodzenie za pracę co do zasady jest świadczeniem wypłacanym z dołu, czyli za pracę już wykonaną.

W skład pensji wchodzi kilka elementów. Głównym jest wynagrodzenie zasadnicze. Są jednak także inne elementy składowe wynagrodzenia.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze to obligatoryjna część pensji. Jego definicję znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z nią wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji, który jest wyrażany w kwocie brutto. To od niej odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego? Warunki wynagradzania są określone w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym lub w umowie o pracę.

Z czego składa się twoje wynagrodzenie?

Kwota wynagrodzenia może być wyrażona w postaci stawki miesięcznej lub godzinowej. Najczęściej jest to jednak stawka miesięczna. Wtedy będzie to taka sama kwota wypłacana co miesiąc.

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie powinno być tak ustalone, by odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna

Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie zasadnicze to nie jest to samo co wynagrodzenie minimalne. Pensja minimalna jest regulowana bowiem ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu powinien mieć jednak pewność, że otrzyma co najmniej wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku jest to kwota 2600 zł brutto. W przyszłym roku kwota ta została ustalona na 2800 zł brutto.

Obowiązkowe elementy składowe wynagrodzenia

W skład wynagrodzenia wchodzą także inne elementy. Do tych obowiązkowych należą: wynagrodzenie, kiedy pracownik nie wykonuje pracy, np. w czasie urlopu czy choroby, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, wynagrodzenie za pracę w nocy czy diety wypłacane podczas wyjazdów służbowych.

Dowolne elementy składowe wynagrodzenia

W skład pensji mogą wchodzić także dowolne elementy wynagrodzenia. Tutaj wyróżnić możemy: premie i nagrody regulaminowe, w tym nagrody jubileuszowe, dodatki do wynagrodzenia – stażowe czy funkcyjne oraz prowizje.

Pracodawca może także przyznać pracownikowi świadczenia niepieniężne, m.in. służbowy telefon, laptop czy samochód oraz pakiet medyczny na prywatną opiekę zdrowotną.