wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

notariusz
Biznes

Co załatwimy u notariusza i adwokata?

Wiele ważnych spraw musimy załatwić przy pomocy specjalisty. Ale z czym innym możemy iść do kancelarii adwokackiej, a z czym innym do notarialnej. Są też punkty, które udzielą nam porady prawnej za darmo.

DO SĄDU z adwokatem lub radcą prawnym

Aby zostać adwokatem lub radcą prawnym, należy po studiach prawniczych ukończyć trzyletnią aplikację adwokacką lub radcowską i zdać trudny egzamin zawodowy. Taki egzamin można też zdać po 5 latach pracy przy tworzeniu bądź stosowaniu prawa albo po uzyskaniu tytułu doktora prawa.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI mają najszersze uprawienia spośród zawodów prawniczych. Nie mają żadnych ograniczeń co do rodzaju prowadzonych spraw:

 • udzielają porad prawnych
 • sporządzają umowy i pisma procesowe
 • prowadzą negocjacje
 • opracowują projekty aktów prawnych
 • występują przed sądami i urzędami
 • Pomagają nam m.in. w sprawach:
  – majątkowych, jak podział majątku po rozwodzie, nabycie czy przekazanie spadku
  – pracy
  – karnych
  – związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia
  – gospodarczych
  – karno-skarbowych
  – związanych z prawem budowlanym i nieruchomościami
  – związanych z prawem bankowym

Adwokat bądź radca prawny może nas reprezentować, czyli być naszym pełnomocnikiem, przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Jeśli więc potrzebujesz pomocy adwokata, zajrzyj na stronę https://adwokat-wolek.pl/ i umów się na rozmowę. 

PRAWNIK musi mieć wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej tytuł magistra prawa. Może prowadzić kancelarię prawną i udzielać porad. Nie podlega jednak kontroli instytucji nadzorczych tak jak adwokat czy radca prawny. Nie ponosi też odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje porady, nie musi stosować zasad etyki zawodowej obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Zajmuje się:

 • przygotowywaniem projektów umów i pism
 • negocjacjami
 • wydawaniem opinii prawnych
 • w wyjątkowych przypadkach może reprezentować swoich klientów przed organami administracji publicznej czy w ograniczonym zakresie w sądzie, ale wyłącznie w sprawach cywilnych

DAROWIZNA, TESTAMENT, SPADEK u notariusza

Notariusz to wyspecjalizowany prawnik, osoba zaufania publicznego, powołany przez ministra sprawiedliwości. Akty notarialne sporządzane przez niego, opatrzone jego pieczęcią oraz podpisem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz sporządza:

umowy kupna/sprzedaży nieruchomości

Kupując lub sprzedając dom, mieszkanie, działkę, musimy podpisać umowę w formie aktu notarialnego. Wcześniej, także u notariusza, możemy zawrzeć umowę przedwstępną, która da nam pewność, że druga strona dotrzyma warunków umowy, a jeżeli tego nie zrobi – poniesie konsekwencje finansowe, a my będziemy mogli dochodzić wykonania umowy przed sądem.

umowy majątkowe małżeńskie

Umowy te zmieniają ustrój majątkowy małżonków, którym ustawowo jest wspólność majątkowa małżeńska. Taką umowę można podpisać przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie. W każdej chwili można ją zmienić lub rozwiązać.

akty poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku

U notariusza, znacznie szybciej niż w sądzie, można załatwić sprawy spadkowe. APD zawiera informację, kto i w jakim udziale dziedziczy majątek po osobie zmarłej. Aby je sporządzić, muszą stawić się wszyscy spadkobiercy. Jednak gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć, pozostaje im droga sądowa. U notariusza można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Mamy na to 6 miesięcy od chwili, w której dowiedzieliśmy się o naszym powołaniu do spadku.

testamenty

W tym dokumencie zdecydujemy, kto i w jakiej części będzie po nas dziedziczył. Możemy także wydziedziczyć osobę, która nie zasługuje na odziedziczenie majątku po nas. Od niedawna w testamencie notarialnym można zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie. Treść testamentu możemy w każdej chwili zmienić.

poświadczenia dokumentów/podpisów

Notariusz dokonuje poświadczeń okazanych dokumentów za zgodność z oryginałem. Poświadcza własnoręczność naszego podpisu, a także nasze pozostawanie przy życiu, np. dla celów emerytalno-rentowych.