WF- FaKir PRESTIŻ - księga handlowa

Asseco WAPRO WF-FaKir PRESTIŻ to system księgowy przeznaczony do prowadzenia księgi handlowej w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy

Ewidencja dokumentów

 • Dokumenty - W programie WF-FaKir możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. System księgowy posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – W programie WF-FaKir jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza za ewidencjonowanych dokumentów – system księgi handlowej WF-FaKir posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – system księgowy WF-FaKir umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna

 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program wyposażony jest komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych.
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki

 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT

 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

Automatyzacja pracy

 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie.
  Automaty księgujące systemu księgowego WF-FaKir umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
  W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Konwersja z WF-FaKir dla DOS. System księgowy w pełni importuje wszystkie dane programu do księgowania WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.

Controlling

 • Miejsca Powstawania Kosztów – program wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
 • Plany budżetowe firmy – program umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
 • Raporty i zestawienia– Program umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
  • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
  • Kalkulacje i obliczenia - program posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem WF-Analizy – współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane systemu księgowego WF-Fakir dla Windows.