WF-FaKir BUDŻET - księgowość dla budżetu

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dzięki temu WF-FaKiR BUDŻET stanowi doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych.

Program do księgowania WF-FaKiR BUDŻET umożliwia przede wszystkim tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – czyli tzw. klasyfikacji budżetowych, z rozbiciem na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkowe własne subanalityki definiowane przez użytkownika. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu jednostki, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie oraz pełna kontrola jego wykonania na każdym etapie.

W procesie rejestrowania dokumentów księgowych użytkownik ma możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi. Decyduje też o tym do jakiej grupy operacji przypisane będą dane kwoty (dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji. Program wspiera także użytkownika w zakresie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.

Klasyfikacja budżetowa znajduje swoje odbicie także w module "rozrachunki" – program do księgowania opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji nie tylko w obrębie kont księgowych ale także w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.

System księgowy posiada dodatkowo wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wprowadzanie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze automatyczne księgowanie z uwzględnieniem paragrafów budżetowych.

W zakresie sprawozdawczości WF-FaKir BUDŻET pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają  analizę zapisów w odpowiedni sposób, zarówno od strony dokumentów i kont księgowych, jak i od strony pozycji klasyfikacji budżetowych. Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.

Program WF-FaKir umożliwia także eksport przewidzianych prawem sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Ewidencja dokumentów
 • Dokumenty - W programie WF-FaKir możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. Program posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – W systemie księgowym jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza zaewidencjonowanych dokumentów – program WF-FaKir posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – program do księgowania umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna
 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program WF-FaKir wyposażony jest w komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki
 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT
 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

Automatyzacja pracy
 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie.
  Automaty księgujące programu umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, system księgowy WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
  W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Konwersja z WF-FaKir dla DOS. Program księgowy w pełni importuje wszystkie dane programu WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.

Controlling
 • Miejsca Powstawania Kosztów – program WF-FaKir wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
 • Plany budżetowe firmy – system księgowy umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
 • Raporty i zestawienia – Program do księgowania umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
  • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
  • Kalkulacje i obliczenia - system księgowy WF-FaKir posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane systemu księgowego WF-Fakir dla Windows.