wf fakir

Program WF-FaKir udostepnia wielowymiarowy system uprawnień umożliwiający precyzyjną kontrolę dostępu.

 

Asseco WAPRO WF-FaKir PRESTIŻ to system księgowy przeznaczony do prowadzenia księgi handlowej w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy

Ewidencja dokumentów

 • Dokumenty - W programie WF-FaKir możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. System księgowy posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – W programie WF-FaKir jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza za ewidencjonowanych dokumentów – system księgi handlowej WF-FaKir posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – system księgowy WF-FaKir umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna

 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program wyposażony jest komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych.
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki

 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT

 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

Automatyzacja pracy

 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie.
  Automaty księgujące systemu księgowego WF-FaKir umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
  W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Konwersja z WF-FaKir dla DOS. System księgowy w pełni importuje wszystkie dane programu do księgowania WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.

Controlling

 • Miejsca Powstawania Kosztów – program wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
 • Plany budżetowe firmy – program umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
 • Raporty i zestawienia– Program umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
  • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
  • Kalkulacje i obliczenia - program posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem WF-Analizy – współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane systemu księgowego WF-Fakir dla Windows.

 

Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak:

Kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży. Systemy cechuje prostota instalacji, łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa.


Systemy Asseco WAPRO dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na Asseco WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz. Podział na linie produktowe ułatwia Klientom wybór najodpowiedniejszego dla nich pakietu do zarządzania.


W ofercie marki Asseco WAPRO znajdują się także linie specjalistyczne:

 • Asseco WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych
 • Asseco WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej
 • Asseco WAPRO BUDŻET przeznaczone dla sektora finansów publicznych, wspomagające pracę jednostek budżetowych
 

Program WF-FaKir umożliwia dostosowanie do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji.

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany systemu księgowego WF-FaKir.

mt_gallery:fakir_ekrany

 

Zakres integracji programu WF-Analizy

 • integracja z programem Sprzedaż i magazyn WF-Mag dla Windows (program magazynowy)
 • integracja z programem Finanse i księgowość WF-FaKir dla Windows (księga handlowa)
 • integracja z programem Księga podatkowa WF-KaPeR dla Windows (księgowość uproszczona)
 • integracja z programem Kadry i płace WF-GANG dla Windows (program kadrowo-płacowy)
 • integracja z programem Środki trwałe WF-bEST dla Windows
 • integracja ze środowiskiem Windows
 

asseco_wapro_autoryzowane_centrum_serwisowe_1000x1000

Miło nam poinformować, że KiD otrzymało status Autoryzowanego Centrum Serwisowego oprogramowania Asseco WAPRO.
Jest to potwierdzenie naszych kompetencji dotyczących wdrorzeń programów Asseco WAPRO, wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach. Status, jaki osiągnęliśmy, daje naszym obecnym i przyszłym Klientom, gwarancję, że nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone kursami autoryzacyjnymi). W zwiazku z tym, jesteśmy w stanie skutecznie realizować projekty zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.

Nie wiesz jakie oprogramowanie będzie odpowiednie dla Ciebie?

Potrzebujesz dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb?

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z obsługi programów Asseco WAPRO?

KiD - Autoryzowane Centrum Serwisowe Asseco WAPRO

Więcej…  

WF-FaKir dla Windows umożliwia również tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

 

Poniżej podstawowe różnice pomiędzy wariantami programu do księgowania WF-FaKir.

Opis różnic PRESTIŻ BIURO BIZNES BUDŻET
Ogólne
Możliwość pracy w sieci WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Maksymalna ilość firm możliwych do zarejestrowanie w programie nieograniczona nieograniczona 3 oddz. 1 firmy nieogranicznona
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wymiana danych z aplikacjami systemu Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Moduł finansowo - księgowy
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rozrachunki z kontrahentami WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
e-przelewy, e-deklaracje WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rachunki wirtualne
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Planowanie i kontrola wydatków firmy (plan budżetowy)
Budżetowanie i kontrola realizacji budżetu firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym
Moduł MPK
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analiza wskaźnikowa
Moduł analizy wskaźnikowej firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analityka budżetowa
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Definiowanie i obsługa klasyfikacji budżetowej (paragrafów) WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Sprawozdawczość budżetowa WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości

 
Systemy księgowe WF-FaKir - sprzedaż i wdrożenia

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów księgowych oraz innych programów Asseco WAPRO. Realizujemy projekty informatyczne na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw:

 • mazowieckiego
 • opolskiego
Na terenie tych dwóch regionów mamy swoje oddziały, oraz inżynierów, którzy są do Państwa dyspozycji.

Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na możliwość stałej opieki serwisowej jaką możemy sprawować nad systemami księgowymi (WF-KaPeR - księgowość uproszczona, WF-FaKir - księga handlowa) oraz pozostałymi programami Asseco WAPRO:

 • WF-Mag - program magazynowy
 • WF-GANG - oprogramowanie kadrowo płacowe
 • WF-bEST - program do ewidencji środków trwałych
Zakres stałych umów serwisowych dotyczyć może również sprzętu komputerowego oraz urządzeń fiskalnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 
Powered by Tags for Joomla