program do rachunkowości

Asseco WAPRO WF-FaKir PRESTIŻ to system księgowy przeznaczony do prowadzenia księgi handlowej w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy

Ewidencja dokumentów

 • Dokumenty - W programie WF-FaKir możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów, prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. System księgowy posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – W programie WF-FaKir jest możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą one być rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza za ewidencjonowanych dokumentów – system księgi handlowej WF-FaKir posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym katem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – system księgowy WF-FaKir umożliwia tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna

 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg. kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program wyposażony jest komplet wydruków wymaganych przepisami prawa, wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych.
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki

 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań,
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym walutowych. Dodatkowo dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT

 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

Automatyzacja pracy

 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają one zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie.
  Automaty księgujące systemu księgowego WF-FaKir umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, WF-FaKir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. Program WF-FaKir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych;
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Asseco WAPRO).
  W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje WF-FaKir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Asseco WAPRO.
 • Konwersja z WF-FaKir dla DOS. System księgowy w pełni importuje wszystkie dane programu do księgowania WF-FaKir dla DOS. Po konwersji danych jest natychmiast gotowy do kontynuowania pracy w nowym środowisku.

Controlling

 • Miejsca Powstawania Kosztów – program wyposażony jest w moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą.
 • Plany budżetowe firmy – program umożliwia tworzenia rocznych, lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji.
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie.
 • Raporty i zestawienia– Program umożliwia tworzenie zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji.
  • Zestawienia danych - Poza bogatym zestawem dostarczanych z programem wydruków i zestawień, WF-FaKir umożliwia podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS, lub modyfikacji istniejących raportów.
  • Kalkulacje i obliczenia - program posiada rozbudowany moduł umożliwiający tworzenie raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, na przykład rozbudowanego rachunku wyników uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi lub inne. Moduł wyposażony jest zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem WF-Analizy – współpraca z programem WF-Analizy umożliwia tworzenie dodatkowych raportów i zestawień niedostępnych w programie WF-FaKir, w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane systemu księgowego WF-Fakir dla Windows.

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany programu księgowego WF-KaPeR.

mt_gallery:kaper_ekrany

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany systemu księgowego WF-FaKir.

mt_gallery:fakir_ekrany

 

Program do ksiegowania WF-KaPeR sprzedawany jest w trzech wersjach:

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice między wariantami programu do rachunkowości WF-KaPeR.

Opis różnic BIURO BIZNES START
Ilość rozliczanych oddziałów firmy
Funkcjonalność programu księgowego WF-KaPeR
3 1
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie środków trwałych 5 środków
Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Współpraca z systemami fakturowania i sprzedażowo magazynowymi WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
Współpraca z systemem WF-Analizy
 
Systemy księgowe WF-FaKir - sprzedaż i wdrożenia

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów księgowych oraz innych programów Asseco WAPRO. Realizujemy projekty informatyczne na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw:

 • mazowieckiego
 • opolskiego
Na terenie tych dwóch regionów mamy swoje oddziały, oraz inżynierów, którzy są do Państwa dyspozycji.

Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na możliwość stałej opieki serwisowej jaką możemy sprawować nad systemami księgowymi (WF-KaPeR - księgowość uproszczona, WF-FaKir - księga handlowa) oraz pozostałymi programami Asseco WAPRO:

 • WF-Mag - program magazynowy
 • WF-GANG - oprogramowanie kadrowo płacowe
 • WF-bEST - program do ewidencji środków trwałych
Zakres stałych umów serwisowych dotyczyć może również sprzętu komputerowego oraz urządzeń fiskalnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Poniżej podstawowe różnice pomiędzy wariantami programu do księgowania WF-FaKir.

Opis różnic PRESTIŻ BIURO BIZNES BUDŻET
Ogólne
Możliwość pracy w sieci WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Maksymalna ilość firm możliwych do zarejestrowanie w programie nieograniczona nieograniczona 3 oddz. 1 firmy nieogranicznona
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wymiana danych z aplikacjami systemu Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Moduł finansowo - księgowy
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rozrachunki z kontrahentami WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
e-przelewy, e-deklaracje WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rachunki wirtualne
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Planowanie i kontrola wydatków firmy (plan budżetowy)
Budżetowanie i kontrola realizacji budżetu firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym
Moduł MPK
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analiza wskaźnikowa
Moduł analizy wskaźnikowej firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analityka budżetowa
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Definiowanie i obsługa klasyfikacji budżetowej (paragrafów) WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Sprawozdawczość budżetowa WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości

 

Program WF-FaKir znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.

 

WF-KaPeR - system księgowy dla biura rachunkowego

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów

WF-KaPeR BIURO - system księgowy przeznaczony dla biur rachunkowych, których klientami są podmioty prowadzące księgowość uproszczoną (księga przychodów i rozchodów). Program do księgowania umożliwia pracę na wielu stanowiskach komputerowych i obsługę nieograniczonej liczby podmiotów.

Podstawowe cechy systemu księgowego WF-KaPeR BIURO:
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Eksport wydruków do formatu PDF
 • Wielowymiarowe analizy biznesowe (OLAP)
 • Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
 • Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
 • Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami
 • import danych z programów: WF-Mag (program magazynowy) i WF-Fakturka(program do faktur) oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 

WF-FaKir Biznes dla Windows jest systemem księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Pozwala na obsługę do trzech oddziałów jednej firmy.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy, księga handlowa

System księgowy WF-FaKir może być stosowany:
 • jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
 • niezależnie, jako samodzielny program do księgowania.

System księgowy WF-FaKiR wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Ewidencja dokumentów
 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów

Rozrachunki
 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym

Księga główna
 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT
 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych

 

Poniżej znajdują się podstawowe wymagania jakie musi spełniać sprzęt, na którym będzie instalowany system księgowy WF-FaKir.

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.
Instalacja wielostanowiskowa
Serwer:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.
Stanowisko:
 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista lub Windows 7),
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficznaXGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Praca w sieciach:
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10

 

 
Powered by Tags for Joomla